جستجو


نوع دوره


ماهیت دوره

پشتیبانی و مشاوره آنلاین

شماره تماس: 42501552-021

4 جلسه
4

341 نفر 8 ساعت

1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

21 جلسه
5

235 نفر 12 ساعت

1,000,000 ریال

1,500,000 ریال

4 جلسه
4

2 نفر 4 ساعت

1,500,000 ریال

13 جلسه
4

354 نفر 8 ساعت

1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

17 جلسه
4

277 نفر 8 ساعت

1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

8 جلسه
4

275 نفر 4 ساعت

1,500,000 ریال

17 جلسه
3

235 نفر 8 ساعت

1,500,000 ریال

8 جلسه
4

298 نفر 8 ساعت

1,500,000 ریال

9 جلسه
4

208 نفر 4 ساعت

1,500,000 ریال

4 جلسه
4

280 نفر 8 ساعت

1,500,000 ریال

34 جلسه
4

1043 نفر 8 ساعت

1,000,000 ریال

7 جلسه
5

203 نفر 4 ساعت

1,500,000 ریال

4 جلسه
4

240 نفر 8 ساعت

1,500,000 ریال

9 جلسه
5

236 نفر 8 ساعت

1,500,000 ریال

2 جلسه
4

1 نفر 2 ساعت

1,500,000 ریال

10 جلسه
4

199 نفر 8 ساعت

1,500,000 ریال

محتوای آموزشی استاندارد

منطبق بر نظام آموزش کارکنان دولت

آموزش هدفمند

سازمان یادگیرنده، تحول اداری

ارائه گواهینامه معتبر

قابلیت استعلام الکترونیک گواهینامه

پشتیبانی و مشاوره آنلاین

شماره تماس: 42501000-021