جستجو


نوع دوره


ماهیت دوره

پشتیبانی و مشاوره آنلاین

شماره تماس: 42501552-021

1402/10/16
4

27 نفر 20 ساعت

رایگان

1402/10/19
5

53 نفر 4 ساعت

رایگان

1403/01/28
4

78 نفر 4 ساعت

2,520,000 ریال

1403/01/29
5

78 نفر 4 ساعت

2,520,000 ریال

1403/02/01
5

71 نفر 8 ساعت

5,040,000 ریال

2,520,000 ریال

5,040,000 ریال

5,040,000 ریال

2,520,000 ریال

3,780,000 ریال

1403/02/04
4

56 نفر 8 ساعت

5,040,000 ریال

1402/05/23
5

13 نفر 6 ساعت

3,780,000 ریال

1402/06/05
5

11 نفر 6 ساعت

3,780,000 ریال

1402/06/19
4

38 نفر 6 ساعت

3,780,000 ریال

1403/02/08
5

53 نفر 8 ساعت

5,040,000 ریال

3,240,000 ریال

1403/02/12
5

51 نفر 4 ساعت

2,520,000 ریال

7,560,000 ریال

محتوای آموزشی استاندارد

منطبق بر نظام آموزش کارکنان دولت

آموزش هدفمند

سازمان یادگیرنده، تحول اداری

ارائه گواهینامه معتبر

قابلیت استعلام الکترونیک گواهینامه

پشتیبانی و مشاوره آنلاین

شماره تماس: 42501000-021